Stránky konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny 2015

Slezské dny preventivní medicíny 2015 – průběh a závěry konference

Konference Slezské dny preventivní medicíny se ve dnech 11.-13. března 2015 konala již po patnácté. Všechny její ročníky, tedy i letošní, byly charakteristické svým multioborovým zaměřením a výběrem aktuální nosné tématiky. Pro 15. ročník bylo v souvislosti s výskytem Eboly vybráno téma vysoce nebezpečných nákaz, kterým byl věnován program prvního dne.

Konferenci slavnostně zahájila MUDr. Helena Šebáková, ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, která přivítala všechny zúčastněné a předala slovo významným hostům. Opět se na půdě konference povedlo zorganizovat setkání hlavních hygieniků PL, ČR a SK. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., hlavní hygienik ČR, dr. Marek Posobkiewicz, hlavní hygienik Polska a prof. MUDr. Ivan Rovný, Ph.D., MPH, hlavní hygienik Slovenska, seznámili přítomné s aktuálním děním v hygienické službě jednotlivých zemí. MUDr. Šebáková dále hovořila o Strategii zdraví 2020 a řešení VNN v rámci činnosti KHS. Toto sdělení bylo úvodem k následujícímu bloku prezentací.

Vysoce nebezpečné nákazy (VNN)

Vedoucí kanceláře WHO MUDr. Alena Šteflová, Ph.D. referovala o epidemii Eboly v západní Africe, vyzdvihla nutnost vytvoření infrastruktury a vhodné komunikace v postižených komunitách. Seznámila účastníky s výzkumem očkovací látky proti Ebole a s testováním nových vakcín ChAD 3 a rVSV- Ebov. Dle WHO by při očkování bylo postupováno systémem kruhové vakcinace tj. očkování osob, které byly v kontaktu s nemocným. Na toto téma navázala přednáška MUDr. Jany Prattingerové (KHS Liberec), která se týkala celého procesu zvládání epidemie v Africe, počtu případů a počtu úmrtí. Doc. MUDr. Luděk Rožnovský CSc. z Fakultní nemocnice v Ostravě popsal klinické příznaky Eboly, možné léčebné postupy a poukázal na problematiku pozdního příjmu pacientů. Mgr. Teresa Walga, okresní hygienička z Cieszyna (Polsko) seznámila posluchače s kazuistikou prvního nepotvrzeného podezření na onemocnění Ebolou v Polsku, včetně opatření přijatých pro případ příjezdu osob cestujících z epidemiologických oblastí výskytu Eboly.

Velmi zajímavé zkušenosti včetně fotografické dokumentace a videa z cvičení Ebola 2014 ve FN Ostrava přednesl MUDr. Stanislav Jelen (FN Ostrava). Cvičení s názvem „Pacient s podezřením na Ebolu ve zdravotnickém zařízení“ bylo zdokumentováno po jednotlivých časových úsecích, tak jak postupně probíhalo. Kromě pozitivních výsledků cvičení byly zmíněny i možnosti ke zlepšení zvládání těchto závažných situací.

Kpt. Ing. Petr Adamus následně představil činnost jednotek Hasičského záchranného sboru ČR v souvislosti s VNN. Zmínil postupy dekontaminace, používané přípravky i osobní ochranné prostředky. Při dekontaminaci v ohnisku nákazy působí rovněž orgány ochrany veřejného zdraví (KHS), které situaci vyhodnocují a rozhodují o následném postupu dekontaminace. Průběžnou dekontaminaci pak provádí HZS a konečnou Zdravotní ústav.

Dalším původcem závažných humánních infekcí jsou koronaviry, o kterých hovořila MUDr. Havlíčková (SZÚ Prah). Jedná se o velké, obalené, geneticky nestabilní viry se specificky organizovaným genomem a vyšší mutační rychlostí. Patří sem např. SARS CoV, který způsobuje rychle progredující pneumonie, MERS CoV vyvolávající pneumonie a renální selhání. Mezi jejich přenašeče patří zejména netopýři. V ČR je pro případ výskytu koronaviru připravena nemocnice na Bulovce.

Blok přednášek zakončil plk. MUDr. Aleš Rybka z Odboru biologické ochrany Těchonín, který prezentoval využití tohoto centra pro případ VNN. Těchonín se v říjnu 2014 stal registrovaným poskytovatelem zdravotnických služeb. Má k dispozici veškerý potřebný materiál, ambulantní i lůžkovou část, laboratoř, karanténu až pro 100 osob, izolaci. Provádí výcvik pracovníků pro případ výskytu VNN.

Soubor přednášek s tématikou VNN byl jasným důkazem vzájemné spolupráce všech zúčastněných stran a zároveň poukázal na nutnost dobře nastavené komunikace, vytvoření standardních postupů a nezbytnost jejich pravidelného nácviku.

Infekční epidemiologie - kazuistiky

Odpolední program byl zaměřen na případy výskytu infekčních onemocnění. Úvodní slovo dostala MUDr. Irena Martinková (KHS Ostrava), která hovořila o unikátní, doposud nepublikované, opakované a perzistující nákaze L. micdadei a L. pneumophila u pacienta s leukémií v průběhu tří let. Dalšími zajímavými případy byly epidemie virové hepatitidy A v Libereckém kraji, epidemie norovirových gastroenteritid v domově mládeže na Zlínsku a případy klíšťové encefalitidy v kraji Vysočina související s konzumací syrového kozího nebo kravského mléka. Prevencí v těchto případech je tepelná úprava mléka, imunizace koz v endemické oblasti a očkování. Blok byl doplněn novými možnostmi laboratorní diagnostiky bakteriálních kmenů a jejich toxinů. Mgr. Eva Krejčí (ZÚ Ostrava) seznámila posluchače s identifikací analýzou hmotnostních spekter metodou MALDI-TOF MS.

Preventivní programy

Posledním tématem prvního dne konference byly preventivní programy. Mgr. Veronika Rechtoríková z Trnavské univerzity představila studii týkající se behaviorálních determinant zdraví u žáků základních škol ve vybraných městech na Slovensku. Studie proběhla v roce 2013 mezi žáky 6.-9. tříd a týkala se hmotnosti, BMI, frekvence konzumace snídaní, obědů a vybraných druhů potravin. Další projekt s názvem „Věnujte se prevenci, zaháníte nemoci“, který prezentovala MUDr. Michaela Trnková (SZÚ Praha), je zaměřen na prevenci rakoviny prsu a varlat. Podstatou je seznámit cílovou skupinu (žáci a studenti ve věku 14-19 let) s danou problematikou, zvýšit úroveň jejich znalostí a vysvětlit princip samovyšetření. Druhý projekt nese název „Zdravý zoubek“. Jedná se o zdravotní výchovu dětí ve věku 4-6 let formou interaktivních lekcí a formou divadelního představení zaměřených na vznik zubního kazu, správnou výživu, nekouření a ústní hygienu.

Závěrečné slovo dne dostal Dr. Grzegorz Hudzik, krajský hygienik z Katowic (Polsko) na téma preventivní a propagační akce, které provádí hygienická služba v Polsku na základě epidemiologických dat a výsledků kontrol.

Posterová sekce

Stalo se již tradicí, že v rámci této sekce mají autoři možnost krátce představit svůj poster a odpovědět na případné dotazy. V průběhu jedné až dvou hodin byly posluchači seznámeni s obsahem 17 sdělení týkajících se např. spotřeby ovoce a zeleniny, významu pohybové aktivity, požadavků na značení alergenů v potravinách, rizik z pracovního prostředí. Několik posterů bylo zaměřeno na karcinogenní onemocnění, HIV, svrab. Nechyběla ani problematika výskytu komárů a čistoty vody v řece Ostravici.

Bezpečnost potravin a význam výživy pro zdraví člověka

Problematika výživy jak z hlediska bezpečnosti potravin, tak i z hlediska správných stravovacích návyků naplnila dopolední program druhého dne konference.

Mgr. Svatava Bischofová informovala o novém projektu Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ Praha s názvem NUTRIVIGILANCE CZ. Podstatou projektu je sběr dobrovolných informací od občanů o nežádoucích zdravotních reakcích po konzumaci vybraných druhů potravin. Výsledky analýzy těchto dat pak budou podkladem pro preventivní a nápravná opatření. Dalším projektem SZÚ Praha je HYGIMON zabývající se monitoringem hygienické a zdravotní nezávadnosti potravin. Projekt je tvořen několika subsystémy zaměřenými na kontaminaci prostředí a pitné vody, dietární expozici lidského organismu chemickým látkám z potravinových řetězců, monitoringem přívodu nutrientů a sledováním výskytu potravin na bázi geneticky modifikovaných organizmů.

Následující prezentace se týkala podmínek růstu toxinogenních plísní v potravinách a tvorby mykotoxinů, a to v souvislosti se změnami klimatu a globálním oteplováním. Poslední přednáška tohoto bloku poskytla nové informace o značení lihu, vyplývající ze zákona č. 307/2013 Sb. v platném znění. Zákon přináší zásadní změny, které se v různém rozsahu týkají výrobců, dovozců, ale i prodejců lihu a lihovin. Důležitou změnou je například povinné značení spotřebitelského balení kontrolní páskou od 0,06 litru (doposud od 0.2 l) do objemu 1 litru nebo 3 litrů, pokud se jedná o nádobu vyrobenou ze skla (v minulosti bylo možné používat 6 litrové plastové obaly pro opakované naplnění). Byl zaveden nový vzor kontrolní pásky, pravidla pro registraci osob povinných značit líh, nová pravidla pro rozlévání lihovin v restauračních zařízeních.

Druhý soubor prezentací v oblasti výživy zahájila MUDr. Alena Váňová (KHS Středočeského kraje), která podala zprávu o zdraví obyvatel Středočeského kraje. Projekt podpory zdraví 2014 v Jihomoravském kraji „Nakupujeme zdravě a chytře“ představila Mgr. Michaela Trnková (SZÚ Praha). Cílem projektu bylo formou interaktivní soutěžní hry žáky seznámit se zásadami správné výživy, naučit je základním aspektům uchovávání potravin a správným hygienickým návykům. Zajímavý projekt SZÚ „Zdravá školní jídelna“ byl realizován na podporu nutričně kvalitní a vyvážené stravy ve školách (Mgr. Alexandra Košťálová).

V závěrečné přednášce Vliv výživy na prevenci a vznik nádorových onemocnění MUDr. Helena Kollárová (LF UP Olomouc) zdůraznila multifaktoriální etiologii nádorových onemocnění, kde výživa jako součást životního stylu, se podílí na jejich vzniku od 10 do 75 %. K základním doporučením prevence vzniku nádorových onemocnění patří kromě správné výživy, dodržování normální tělesné hmotnosti a pravidelná pohybová aktivita.

Zdraví a prostředí

Pravidelnou součástí programu konference je blok prezentací věnovaných problematice pracovního a venkovního prostředí. Nejinak tomu bylo i letos, kdy byla zařazena sekce Zdraví a prostředí, probíhající v odpoledním programu druhého a dopoledním programu třetího konferenčního dne. Tuto odbornou část zahájil příspěvek doc. MUDr. Evžena Hrnčíře CSc., MBA (UK Praha) na málo frekventované téma zdravotních rizik spojených s pobytem a prací v hyperbarickém prostředí. Prezentace poskytla přehled o možném výskytu onemocnění u potápěčů, pacientů léčených v hyperbarických komorách formou hyperbarické oxygenoterapie nebo personálu obsluhujícího tyto komory. Prof. MUDr. Pelcová, CSc. (1.LF UK Praha) seznámila posluchače s výsledky studií provedených v oblasti biologických účinků nanočástic u člověka. Studiemi bylo zjištěno objektivní snížení plicních funkcí a zvýšení prozánětlivých cytokinů po expozici. Měření nanočástic se v pracovním prostředí prozatím neprovádí, chybí legislativa. Jednou z možností je využití neinvazivní a neobtěžující metody monitorování nanočástic v kondenzátu vydechovaného vzduchu pracovníka před a po pracovní směně. Prezentace MUDr. Michaela Víta, Ph.D. (SZÚ Praha) se věnovala pracovním rizikům vlivu biologických činitelů při třídění odpadů. V souvislosti se zvyšováním množství odpadů existuje potenciálně vyšší riziko vzniku infekčních a alergických nemocí. Jednou z možností sledování biologických činitelů je například stanovení endotoxinů nebo stanovení počtu kolonií v bioaerosolu. Další příspěvky z laboratorního prostředí seznámily přítomné s využitím skenovacího elektronového mikroskopu při identifikaci azbestových vláken a možnosti hodnocení rizika a míry expozice aerosolům vznikajícím při technologii výroby kompozitů, při svařování nebo pálení oceli.

Problematiku vnitřního prostředí komentoval RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.. Vyhláška č. 6/2003 Sb. je v platnosti již 12 let a nereaguje na aktuální problémy (dle WHO zejména benzen, acetaldehyd, radon). Problémem je také azbest a minerální vlákna či aktivní nátěry s nanočásticemi. Je proto nutné novelizovat tuto vyhlášku na základě široké odborné diskuze. Hodnocení kvality vzduchu v interiérech podala MUDr. Ivana Holcátová, CSc. (UK Praha). Současným trendem je snižovat energetickou náročnost budov. Budovy se zateplují, utěsněná neotevíravá okna znemožňují přirozenou infiltraci vzduchu, zvyšuje se obsah CO2. Nedostatečná výměna vzduchu, nedostatek kyslíku vedou k únavě, ospalosti, zvyšuje se možnost vzniku plísní, které následně způsobují zápach, poruchy dýchání, astmata, tzv. syndrom nemocné budovy. Zajímavý příspěvek zazněl na téma výskytu legionelóz z obytných komplexů. Novým trendem jsou tzv. apartmánové domy (byty), které nejsou celoročně obývané, voda v systému stagnuje, což představuje závažné zdravotní riziko.

Poslední přednáškou PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. na zcela odlišné, ale velmi poučné téma - „Komunikace s problémovými klienty“ byla konference ukončena.

Závěr

Děkujeme společnosti Lázně Darkov a.s., sponzorům, aktivním přednášejícím a všem zúčastněným za přízeň a podporu této odborné a společenské akce.

15. ročník konference opět poukázal na aktuální problémy současnosti, od možného výskytu vysoce nebezpečných nákaz, přes spolupráci všech složek při jejich zdolávání až po nutnost změn v životním stylu jako jednu z možností prevence vzniku civilizačních onemocnění. Byla nastíněna řada otázek a problémů týkajících se vnitřního i pracovního prostředí. Doufáme, že odborný i společenský program uspokojil všechny účastníky konference a těšíme se na příští setkání.

Za organizační výbor

MVDr. Renáta Brablcová

Copyright © 2015 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava; tel: 595 138 111, fax: 595 138 109, e-mail: sdpm@khsova.cz

webmaster