Stránky konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny

Slezské dny preventivní medicíny 2010 – průběh a závěry konference.

Ve středu 10.3.2010 MUDr. Helena Šebáková slavnostně zahájila jubilejní 10. ročník konference Slezské dny preventivní medicíny. Tato akce, kterou pořádá Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava, se v průběhu deseti let stala místem setkání odborníků ze zdravotnických organizací, vysokých škol, laboratoří, orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších vědeckých a výzkumných institucí. Úvod jednání proto patřil přehledu nosných témat, zúčastněných institucí, přednášejících, ale i sponzorů, bez kterých by deset ročníků konference nebylo možné uskutečnit. Konference se koná pravidelně pod záštitou Hlavního hygienika ČR, zástupců Kanceláře WHO, Hejtmana MSK, České lékařské společnosti JEP, Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii a Ostravské univerzity.

První blok prezentací 10. ročníku konference byl věnován významným osobnostem Moravskoslezského kraje a dalších regionů. Obsahem sdělení byl vývoj, trendy a nové poznatky v oblasti preventivní medicíny. Prof. MUDr. Bencko, DrSc. (1. LF UK Praha) ve své přednášce zmínil účinnost a důležitost primární prevence, tj. předcházení nemocem, ale zároveň upozornil na současná úskalí v této oblasti, především rostoucí finanční nároky na diagnostiku a moderní léčiva. Zdůraznil nutnost investovat zejména do primární prevence kardiovaskulárních onemocnění, zhoubných nádorů, ale vzhledem ke stárnutí populace i do prevence osteoporózy a neurodegenerativních onemocnění. O velice důležité oblasti prevence hovořil prof. MUDr. Prymula, CSc., Ph.D. (FN Hradec Králové), který nastínil výrazný rozvoj očkování v posledních letech, kdy byly objeveny nové vakcíny proti infekčním chorobám, například proti meningokoku typu B nebo virové hepatitidě typu C. Postupně se objevují další kombinované vakcíny, nové aplikační metody a specifické vakcíny pro konkrétní cílové skupiny populace (děti, adolescenti, matky). Velký zájem vzbudila přednáška MUDr. Uzla, CSc., který zdůraznil význam antikoncepce a plánovaného rodičovství v životě člověka i vývoji lidstva. Kolegové z Polska, zástupci Glownego inspektoratu sanitarnego z Warszawy přispěli do tohoto bloku prezentacemi zaměřenými na výchovný program Buď fit, který probíhal na 6000 polských školách a na zkušenosti s chřipkou A/H1N1.

Zcela novým tématem, které zaznělo na konferenci poprvé, byl systém eHealth v ochraně veřejného zdraví. Jedná se o využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví, proto je často používán výraz „elektronizace zdravotnictví“. MUDr. Šteflová, Ph.D. z Kanceláře WHO v ČR se zaměřila na hlavní aktivity a projekty WHO v této oblasti. Základní strategií je vytváření bezpečných a spolehlivých aplikací eHealth, příprava standardů a školících materiálů, sjednocení terminologie, rozvoj výměny dat a informací mezi členskými státy a zpřístupnění informací občanům. Na tuto prezentaci navázal MUDr. Mgr. Struk (Institut mikroelektronických aplikací), který konstatoval, že v současné době je ve zdravotnictví nízká úroveň komunikace a přenosu informací. Je proto nezbytné vymezení oblastí, typů komunikace a technologických možností, zajištění kvalitního vzdělávání a koordinace aktivit v oblasti eHealth. Ing. Shima (MZ ČR) představil koncepci ministerstva zdravotnictví, odboru informatiky v oblasti eHealth. Hlavním úkolem MZ je vytvářet pravidla a rámec eHealth v ČR. Problematikou sběru dat a jejich využití v ochraně veřejného zdraví se zabývala RNDr. Říhová (KHS Olomouc), která uzavřela tento blok prezentací konkrétním využitím registrů v činnosti krajských hygienických stanic.

Odpolední témata nabídla auditoriu analýzu úmrtnosti na vybraná onemocnění v Moravskoslezském kraji a rozbor příčin vzniku a šíření závažných chronických onemocnění, zejména ve spojitosti s nesprávnou výživou a nevhodnými návyky spojenými s nedostatkem pohybových aktivit. Velice zajímavá byla prezentace MUDr. Povové (Ostravská univerzita) věnovaná epidemiologii Alzheimerovy choroby, která patří k nejčastějším formám demence u osob starších 65 let, méně často u mladších. Toto onemocnění představuje významný veřejně zdravotnický problém, proto FZS Ostravské univerzity připravila projekt zaměřený na posouzení významu rizikových faktorů genetických, vaskulárních a psychosociálních na vznik Alzheimerovy choroby.

Oblast nanotechnologií, která byla mezi témata konference zařazená již podruhé, se opět setkala s velkým zájmem účastníků. Prof. MVDr. Klement (VŠB-TU Ostrava) nastínil budoucnost nanotechnologií, kdy v současné době existuje ve světě přes 1000 produktů s nanočásticemi, zároveň ale upozornil na nutnost definovat případná rizika a způsoby dekontaminace životního prostředí. RNDr. Pazdziora, CSc. (ZÚ Ostrava) prezentoval možnosti využití trichomonád v oblasti testování účinnosti desinfekčních roztoků s nanočásticemi.

Druhý den konference patřil bezpečnosti potravin a problematice životního a pracovního prostředí. V úvodním bloku přednášek vystoupili zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (RNDr. Smička), Krajské veterinární správy (MVDr. Kaděrka), Krajské hygienické stanice (Ing. Letošník) a České obchodní inspekce (p. Smolková), aby seznámili přítomné se současným systémem kontroly bezpečnosti potravin v ČR a EU, s kompetencemi jednotlivých orgánů a s jejich vzájemnou spoluprací. Mimo jiné zazněly informace o základních legislativních předpisech platných ve všech členských zemích a o principech výroby bezpečných potravin.

Oblast životního prostředí, zejména čistota ovzduší na Ostravsku a řešení hlukové zátěže byly předmětem následujících prezentací. Zajímavé byly například výsledky případové studie o vývoji znečištění ovzduší v Karviné v letech 2004-2008 (RNDr. Kotlík, Ph.D., SZÚ Praha). Z výsledků vyplynulo, že legislativně stanovené imisní limity jsou nadále překračovány, zvyšuje se význam malých neregulovaných lokálních zdrojů a zvyšuje se podíl jemné frakce aerosolových částic zejména v zimním období. V přednášce Ing. Michalíka, Ph.D. (ZÚ Ostrava) byl řešen problém hlukové zátěže z malých průmyslových areálů sousedících s obytnou zástavbou. Jedním z řešení může být zkvalitnění územního plánování u nových průmyslových objektů, využití akustických studií a modelových výpočtů.

Pracovnímu prostředí byl věnován soubor prezentací, které byly zaměřeny na hodnocení pracovně tepelné zátěže, na expozici minerálnímu vláknitému prachu ve sklárnách a problematice legionel v pracovním prostředí. MUDr. Petrovová (LF MU Brno) podala přehled o výskytu legionel v technologických systémech s vodní náplní v různých odvětvích průmyslu, v čistírnách odpadních vod, kompostárnách a zemědělských provozech. V příspěvku byly popsány kasuistiky sporadické legionelózy jako nemoci z povolání v profesích svářeč, opravář bojlerů a řidič z povolání. Autorka zdůraznila preventivní opatření před tímto onemocněním s vysokou letalitou, spočívající v trvalé kontrole kvality umělých vodních systémů a v průběžné desinfekci vody. Důležité je rovněž zavedení účinné legislativy a zvýšení informovanosti odborné veřejnosti.

Druhý den konference byl ukončen velmi aktuální problematikou bolestí zad, která má zejména ve vyspělých zemích až charakter pandemie. Ve dvou prezentacích MUDr.Mikula (Lázně Darkov) vysvětlil široké spektrum příčin a faktorů, které bolesti zad způsobují. Mezi možné faktory se řadí například traumata, infekce, maligní onemocnění, systémová a revmatická onemocnění, osteoporóza. Kromě endogenních příčin se na vzniku bolestí zad podílí řada exogenních faktorů, především úbytek pohybových aktivit, převažující sedavý způsob života, vadné držení těla u dětí, tzv. „počítačová páteř“, nevyhovující sedací nábytek a špatný způsob dýchání. V navazující prezentaci MUDr.Mikula vysvětlil funkci a význam svalového stabilizačního systému páteře a důsledky nedostatečnosti tohoto systému. Prezentace dr. Hudzika (WSSE Katowice) byla zaměřena na přizpůsobení školního nábytku výšce dětí a mládeže v různých typech škol v Polsku v letech 2004-2009.

V pátečním dopoledním bloku byla v první části na programu infekční epidemiologie. Přednášku o porovnání surveillance chorob přenášených klíšťaty v příhraničních regionech Polska a Česka v letech 1999-2005 přednesla MUDr. Orlíková (Evropské centrum pro kontrolu nemocí ve Stockholmu - ECDC). Porovnáním dat se zjistily významné rozdíly. Český systém se zdá být více specifický ve smyslu lepší diagnostiky lymeské boreliózy, v jižních oblastech Polska je třeba zvýšit senzitivitu surveillance klíšťové encephalitidy. Dále MUDr. Orlíková seznámila posluchače s epidemií spalniček v Pulawách v Polsku, která postihla romskou komunitu s nízkým stavem proočkovanosti. Mimořádné očkování v ohnisku bylo účinným opatřením proti dalšímu šíření.

Výskytu vybraných nákaz v Těšínské oblasti v roce 2009 se věnovala Mgr. Walga (Polsko, Okresní hygienická stanice Cieszyn). Mgr. Mrázek (ZÚ Ostrava) nás provedl laboratorní diagnostikou během pandemie chřipky A(H1N1) 2009. V květnu 2009 laboratoř ZÚ Ostrava odzkoušela ve spolupráci s NRL pro chřipku zveřejněnou metodiku průkazu RNA pandemické chřipky A (H1N1) 2009 a zahájila rutinní diagnostiku tohoto onemocnění pro Moravu. Společně s touto diagnostikou je prováděna také klasická virologická diagnostika (kultivace viru, hemaglutinační test a průkaz protilátek). Na tuto problematiku navázal RNDr. Hozák (Sanofi Pasteur), který předvedl první intradermální vakcínu proti chřipce IDflu. Tato vakcína se ve stanoveném množství aplikuje přesně do dermis pomocí moderního aplikátoru. Předností této vakcíny je především nižší obsah antigenu a bezbolestná aplikace.

MUDr. Tkadlecová (KHS Zlín) se podělila s účastníky o své zkušenosti s výskytem enterovirových meningitid ve fotbalovém klubu a následně v základní škole. Na konci tohoto bloku přednesla svou prezentaci MUDr. Olbrechtová (AIDS centrum FN Ostrava) k problematice HIV jako nákazy, proti které se stále nedaří vyvinout očkovací látku ani účinný lék. Včasnou diagnostikou a terapií lze změnit průběh onemocnění způsobeného virem HIV.

Druhá část tohoto dne byla věnována nemocničním nákazám a přenosným nemocem. Dr. Manthey (Medac GmbH, Německo) upozornila na správnou interpretaci výsledků serologického vyšetření u pacientů s chlamydiovými infekcemi. Zdůraznila potřebu užší spolupráce při konzultaci serologických nálezů mezi laboratořemi a klinikou, hlavně u pacientů s opakovanými projevy chlamydiových infekcí. Na tuto problematiku navázala RNDr. Toršová, CSc. (ZÚ Ostrava) se současnými možnostmi a perspektivou v léčbě. Nedostatečný klinický efekt antibiotické léčby není způsoben rezistencí k antibiotikům nebo perzistencí chlamydií po dlouhou dobu v organismu, ale především stále málo průkaznou laboratorní diagnostikou akutních a chronických forem infekcí.

Další sdělení byla věnována konkrétním výskytům VHB, sepsí a MRSA v nemocničním lůžkovém zařízení, problémům s hlášením a epidemiologickým šetřením těchto nákaz. Velmi zajímavá byla prezentace k problematice HIV na téma Riziko akvirace infekce HIV u zdravotnického personálu v psychiatrické léčebně (Mgr. Kosińska, dr. Grabowski, Polsko). Vzhledem k tomu, že infekce HIV je v Polsku poměrně častá u injekčních uživatelů drog, kteří jsou často léčeni v psychiatrických léčebnách, vedení léčebny v Radome zavedlo vzdělávání personálu a pacientů na téma možnosti přenosu a postexpoziční profylaxe, za účelem eliminace rizika přenosu nákazy HIV. Výsledkem školicích akcí byla klesající tendence počtu poranění kontaminovanou jehlou.

Tradičné multioborový program konference opět zahrnoval širokou škálu odborných sdělení zabývajících se otázkami diagnostiky, léčby i prevence onemocnění, ale dával prostor i moderním technologiím např. nanotechnologiím, novým aplikačním možnostem a vývoji vakcín, či využití informačních systému ve zdravotnictví.

Konference tradičně proběhla v atraktivním areálu Lázní Darkov s možností využití rehailitačních procedur. Společenský večer v duchu Sileswood odrážel slavnostní atmosféru jubilejního desátého ročníku a přinesl ocenění nejvýznamnějším a nejaktivnějším účastníkům. Nezapomenutelným zážitkem bylo vystoupení hvězd Superstar, Markéty Konvičkové a Martina Chodúra, kteří svým profesionálním projevem potvrdili, že patří k významným osobnostem našeho regionu.

Děkujeme všem účastníkům, aktivním přednášejícím, sponzorům, Lázním Darkov, a.s. za podporu deseti ročníků konference. Věříme, že tato odborná a příjemná setkání budou pokračovat i příštích letech.

Za organizační výbor konference
MVDr. Renata Brablcová

Pořádající organizace

Hlavní sponzor konference

Sponzoři

      

      

      

      


Článek z Moravskoslezského deníku - 13. 3. 2010

Copyright © 2009 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava; tel: 595 138 111, fax: 595 138 109, e-mail: sdpm@khsova.cz

webmaster