Sborník konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny 2009

Informace o průběhu a závěrech konference SDPM 2009

9. ročník konference s mezinárodní účastí Slezské dny preventivní medicíny, který byl slavnostně zahájen ve středu 11.února 2009 v prostorách Společenského domu Lázní Darkov, více než v předchozích letech potvrdil mezinárodní charakter této vzdělávací akce. Konference se zúčastnilo 160 odborníků z řad zdravotnických a vědeckých institucí a vysokých škol z Čech, Slovenska, Polska, ale i z Londýna a Itálie, aktivním účastníkem byla studentka postgraduálního studia z Kolumbie. Zaznělo zde 50 přednášek, vystaveno bylo 17 posterů. Na konferenci vystoupil rovněž Hlavní hygienik České republiky MUDr. Michael Vít, Ph.D. a zástupce z Polské republiky dr. Niżankowski, který přednesl příspěvek za dr. Andrzeje Wojtyłu, Głównego Inspectora Sanitarnego z Varšavy. Na sestavení hlavní sekce přednášek k nosnému tématu konference, kterým byla problematika ochrany a podpory veřejného zdraví, se významně podílela Kancelář WHO v Praze.

Konference, která byla ohodnocena kredity jako akce kontinuálního vzdělávání ve zdravotnictví, byla organizována Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava–Poruba a pořádána pod záštitou Hlavního hygienika ČR, České lékařské společnosti J.E.P, Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii, Ostravské univerzity a Hejtmana Moravskoslezského kraje.


Po úvodním slově MUDr. Heleny Šebákové, ředitelky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, vystoupili zástupci měst, zdravotnických organizací a generálních sponzorů, kteří účastníkům popřáli zdárný průběh konference. MUDr. Šebáková pak zahájila odborný program velice zajímavou citací z Ottova naučného slovníku a potvrdila, že obsah pojmu „zdravotnictví, zdravověda, hygiena“ formulovaný v roce 1908 je stále aktuální a dotýká se všech oblastí života člověka. Zdůraznila roli současných institucí v oblasti ochrany veřejného zdraví a dala tak možnost dalším přednášejícím navázat na tuto problematiku. Po vystoupení Hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, Ph.D. a zástupce z Polské republiky dr. Niżankowského, kteří rozebrali aktuální situaci v ochraně a podpoře veřejného zdraví v obou zemích, následovala prezentace MUDr. Aleny Šteflové z kanceláře WHO v Praze. MUDr. Šteflová hovořila o klíčových oblastech veřejného zdravotnictví, především o zvládání infekčních onemocnění, o nárůstu chronických, často multifaktoriálně podmíněných onemocnění a o vlivu nezdravého životního stylu na jejich vznik. Jedná se především o kardiovaskulární nemoci, nádory, chronická respirační onemocnění a diabetes, na které ročně umírá miliony lidí. Zdraví je ovlivňováno mnoha různými faktory - kromě životního stylu a genetických dispozic i sociálními a ekonomickými podmínkami, například podmínkami bydlení, životního a pracovního prostředí, nezaměstnaností, dostupností zdravotní péče, vzdělání. Proto mají iniciativy WHO v oblasti podpory a formování zdravotního stavu obyvatelstva komplexní charakter a směřují k odstranění nespravedlivých rozdílů ve zdraví.

Zdravotní nerovnosti byly také hlavním tématem přednášky dr. Stefanie Ettelt z London school of Hygiene and Tropical Medicine, která zdůraznila tři základní kroky pro řešení těchto rozdílů: rozpoznání problému - ochota ze strany zdravotnických a politických institucí problém řešit - zajištění zdrojů a kapacit. Následně pak znázornila různé způsoby uplatnění tohoto principu v Norsku a Anglii.

Dr. Pina Frazzica z Centre of Training and Research in Public Health z Itálie se ze zdravotních důvodů osobně konference nezůčastila, poskytla však svoji prezentaci, které se ujala MUDr. Šebáková. Při hodnocení epidemiologické situace zdůraznila kromě základních chronických onemocnění i rostoucí význam TBC, AIDS, nemocničních nákaz a neuropsychických onemocněníí, zejména Alzheimerovy choroby, kterou na světě trpí 26 milionů lidí. Velký důraz je přikládán rovněž nezdravému životnímu stylu směřujícímu k epidemii obezity, která postihuje 130 milionů dospělých obyvatel Evropy. Nadměrná konzumace alkoholu a užívání drog mají kromě negativních zdravotních vlivů i vliv na zvýšení násilí, kriminality a rodinných problémů. Samostatnou kapitolou je kouření, které způsobuje rakovinu, respirační onemocnění a alergie. Ze socio-ekonomických faktorů byla zdůrazněna zvyšující se chudoba v některých zemích Evropy, kde téměř 75 milionů lidí žije v „riziku chudoby“, rostoucí nezaměstnanost (12%), nerovnost ve zdraví uvnitř i mezi státy. Východiskem je zvýšení prevence a podpory zdraví, zapojení nezdravotnických sektorů, zvýšení role vlád ve zdravotnických systémech, změna návyků a životního stylu, zajištění kvalitních odborníků a technického vybavení.

Systém vzdělávání v oblasti veřejného zdravotnictví byl společným tématem tří následujících sdělení, které přednesli zástupci vzdělávacích institucí z České republiky MUDr. Malina a RNDr. Chmelíková. O situaci na Slovensku informovala prof. MUDr. Šulcová ze Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě.

Další část odborného programu byla zaměřena na nové vědecko výzkumné, léčebné a vyšetřovací metody ve zdravotnictví. Velice zajímavá byla například přednáška prof. Klementa z Fakultní nemocnice v Ostravě o rozvoji biomedicíny u nás a sdělení MUDr. Mikuly z Lázní Darkov o účincích celotělové kryogenní terapie (-1000C -1500C) při léčení některých onemocnění pohybového aparátu. Princip této metody je založen na zvýšeném periferním prokrvení, zesílení protizánětlivých účinků a urychlení hojivých procesů.

Využitím antibakteriálních a dekontaminačních účinků nanočástic při léčbě ranných infekcí, zejména chronických ran, se zabývala MUDr. Toršová (ZÚ Ostrava). MUDr. Pazdziora (ZÚ Ostrava) poukázal na možnost využítí nanomateriálů k antimikrobiální úpravě povrchů ve zdravotnických zařízeních.

Souběžně s touto sekcí probíhal v dalším sále Společenského domu blok prezentací věnovaný diagnostice neuroborelióz, využití genového inženýrství v praxi a zkušenostem z použití PCR metod při diagnostice sepsí.

Přednášky ve čtvrtek 12.2.2009 se týkaly infekční epidemiologie. Aktuálním problémem se v současné době jeví nedostatečná proočkovanost populace proti chřipce a nutnost zvýšení osvěty v této oblasti. Dalším závažným problémem, kterému byla v tomto bloku věnována pozornost, je výskyt Clostridium difficile, hlavního původce nozokomiálních nákaz, s vážným průběhem zejména u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Rychlá diagnostika Cl.difficile umožňuje rychlé nasazení cílené terapie, ale i kontrolu a monitoring šíření toxigenních kmenů. Mgr. Mrázek (ZÚ Ostrava) ve své přednášce vysvětlil možnosti použití polymerázové řetězové reakce (PCR) při průkazu přítomnosti genů odpovědných za tvorbu toxinů Cl. difficile. Citlivosti tohoto patogena na antibiotika se věnovala RNDr. Chmelařová (ZÚ Ostrava) a konkrétní případ výskytu onemocnění způsobené Cl.difficile v lůžkovém nemocničním zařízení popsala MUDr. Michálková (KHS MSK Ostrava).

Zajímavé sdělení přednesl MUDr. Rožnovský (FN Ostrava), který zdůraznil význam vakcinace novorozenců HBsAg pozitivních matek proti hepatitidě typu B. Vyšetřováním protilátek u souboru očkovaných dětí byla zjištěna dlouhodobá ochrana dětí po dobu alespoň 15 let.

V oblasti balneologie nás MUDr. Mikula (Lázně Darkov) seznámil s původem darkovské jodobromové solanky, léčivé minerální vody používané v Lázních Darkov více než 140 let. Ohřátá voda se používá ke koupelím, kdy zároveň dochází k inhalaci jódu, který působí na funkci štítné žlázy, zlepšuje prokrvení těla, podporuje vazodilataci a tím zlepšuje krevní oběh. Souvislost s balneologií měl i následující příspěvek MVDr. Mudry (KHS MSK Ostrava), který hovořil o způsobu provozování rehabilitačních bazénů. Zdůraznil vliv technického řešení cirkulace vody na její mikrobiologickou kvalitu. Blok přednášek týkajících se lázeňství uzavřel příspěvek RNDr. Drašara (ZÚ Brno) věnovaný lázeňským legionelózám, které jsou celoevropským problémem. Vzhledem k tomu, že není povolena desinfekce termálních lázeňských vod, vznikají dobré podmínky pro množení legionel a vytváření biofilmů v nádržích a výměníkových systémech.

Druhý den přednášek v hlavním sále patřil sdělením zabývajícím se životním prostředím a vlivem výživy na zdraví populace. Dle výsledků studií v této oblasti se odhaduje, že výskyt nádorů se dá snížit o 30-40% při dodržování doporučených výživových zvyklostí. Významný protektivní účinek ve vztahu ke karcinomu ledvin byl například zjištěn při pravidelné konzumaci kuřecího masa, jogurtu a brokolice.

Ve vedlejším sále souběžně probíhal odborný program, který byl zahájen posterovou sekcí. Autoři představili celkem 17 posterů, které byly vystaveny v hlavním sále a umožňovaly průběžné diskuze o nastíněných tématech. Jednalo se například o obsah studijního oboru Ochrana veřejného zdraví na Ostravské univerzitě (MUDr. Menzlová), vliv kouření, alkoholu a BMI na vznik karcinomu ledvin (MUDr. Kollárová, LF UP Olomouc), rizikové faktory alergických onemocnění u dětí (MUDr. Skýbová, ZÚ Ostrava) a další.

Následující soubor prezentací byl zaměřen na pracovní prostředí a na výsledky studií zdravotního stavu populace. Zmíněna byla například vysoká efektivita a výborné léčebné výsledky u bezprostředně navazující pooperační rehabilitace po totálních endoprotézách, ve srovnání s rehabilitací s delším časovým odstupem (MUDr. Mikula, Lázně Darkov). Byl představen projekt soustředěné komplexní péče u febrilní neutropenie, vznikající nejčastěji po předchozí protinádorové chemoterapii (MUDr. Zuchnická, FN Ostrava). MUDr. Varga (LF UPJŠ Košice) prezentoval použití testů na vyšetření práce dýchacích svalů u pacientů se silikózou plic. MUDr. Havlíková (FN Ostrava) a MUDr. Mrázková (Ostravská univerzita) se zaměřily na včasné zachycení sluchových vad u novorozenců.

Bohatý program konference byl přínosem pro všechny účastníky, kteří získali mnohé zajímavé informace z různých oborů, čímž byl naplněn hlavní cíl tohoto mezioborového setkání.

Konference tradičně probíhala v areálu Lázní Darkov, který účastníkům kromě krásného parku nabízí i možnosti využití některých lázeňských procedur či plavání v rehabilitačním bazénu. Součástí konference byl i tentokrát doprovodní program. Večer v rytmu flamenca zpříjemnilo vystoupení umělců z taneční školy Flamenco v Ostravě, atmosféru španělského večera podtrhli kulisy umístěné v prostorách Společenského domu.

Generálním sponzorem konference je Bochemie s.r.o, na konání této odborné a společenské akce se podílí řada dalších sponzorů.

Děkujeme účastníkům, aktivním přednášejícím, sponzorům, Lázním Darkov, a.s. a všem, kteří konferenci podpořili. Věříme, že tradice těchto setkání bude pokračovat a těšíme se na jubilejní 10. ročník.

Za organizační výbor konference     MVDr. Renata Brablcová

Pořádající organizace

Hlavní sponzor konference

Sponzoři

      

      

      

      

Copyright © 2009 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava; tel: 595 138 111, fax: 595 138 109, e-mail: sdpm@khsova.cz

webmaster