Stránky konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny

Ohlédnutí za konferencí SDPM 2007

7. ročník konference Slezské dny preventivní medicíny 2007 byl slavnostně zahájen 7. února 2007 v reprezentativních a příjemných prostorách Společenského domu Lázní Darkov v Karviné, pod záštitou Hlavního hygienika ČR a náměstka MZ ČR, Hejtmana Moravskoslezského kraje, rektora Ostravské univerzity a, ČLK a ČLS J.E.P.

Zahájení se mimo jiné zúčastnili zástupci MZ ČR, SZÚ Praha, ředitelka Generálního konzulátu Polska v Ostravě, Hlavní hygienik Polska, představitelé měst Karviná a Ostrava, zástupci vedení nemocnic a zdravotnických zařízení, vedení zdravotních ústavů a krajských hygienických stanic, zástupci generálních sponzorů konference – firmy Bochemie s.r.o. a BorsodChem s.r.o.

Konferenci k setkání i jednání využili také naši vzácní hosté ze Slovenska a Polska. Z Polska k nám zavítal Dr. n. med. Andrzej Wojtyla, hlavní hygienik Polska, jeho zástupce Dr.n. med. Przemysław Biliński, ministr zdravotnictví Polska Dr. n. med. Marek Ludvik Grabowski, ředitel hygienické stanice krakovského kraje Dr.n.med. Zbigniew Swiderek, ale také, jako již tradičně, ředitelka hygienické stanice v Polském Těšíně Mgr. Teresa Walga.

Nosnými tématy letošního programu byly:

  • MRSA a nemocniční nákazy
  • Vnitřní prostředí
  • Významné osobnosti MSK z oboru preventivní medicíny

Zaznělo zde celkem 80 přednášek, vystaveno bylo 22 posterů a sešlo se zde rekordních 251 účastníků.

Naše pozvání s žádostí o prezentaci přijali takové osobnosti, jakými bezesporu jsou Prof. MUDr. V.Bencko, DrSc., který se ve svém sdělení zabýval zejména historií MRSA v kontextu nemocničních nákaz, MUDr. V. Jindrák s klinickým a epidemiologickým pohledem, RNDr. P. Urbášková, CSc. se srovnáním výskytu MRSA v Evropě a ČR či MUDr. D.Hedlová, která se zaměřila na systém prevence a kontroly nemocničních nákaz. Doc. MUDr. J.Beneš, CSc. pak upozornil na podceňované nozokomiální infekce, jakými je i např. postantibiotická kolitida. Nemohu zapomenout na pohled klinika,v tomto případě Doc. MUDr. Č. Neorala, CSc. nebo právníka JUDr. L. Prudila, Ph.D. s právní problematikou NN nebo také zdařilou prezentaci RNDr. V. Toršové, CSc. s ozřejměním současného přístupu EU k otázce bezpečnosti pacienta. V bloku vystoupili i hosté ze Slovenska - MUDr. M. Števkovičová, MPH. či Polska -Mgr. Teresa Walga, ale také původem ze vzdálené Kolumbie, ale perfektní češtinou hovořící MUDr. Schwanhauser, MBA.

Středeční odpolední program vedlejšího sálu byl zaměřen na dnes hojně diskutovanou otázkou vnitřního prostředí a to zejména z pohledu legislativních požadavků, vytipování nejproblematičtějších látek ve vnitřním prostředí, měření ovzduší ve školách či problematiky aerosolů. V rámci přednášek byl diskutován rozdíl v legislativě na Slovensku a v Česku, přístup k řešení bytové problematiky, metodiky pro měření škodlivin ve vnitřním prostředí atd. Přednáškový blok vyústil v diskusi o vyhlášce MZ č.6/2003 Sb. a následně byl dohodnutý postup další komunikace se SZÚ a MZ pro připomínkování nedostatků uvedené vyhlášky.

Následoval blok věnovaný hygieně práce a pracovního lékařství, kde byly přednášky zaměřeny na výskyt nemocí z povolání s ohledem na rozložení dle jednotlivých rizikových faktorů, na kategorizaci prací, vznikem nemocí z jednostranné zátěže. Diskutován byl také problém financování pracovně lékařské péče se zdrojů všeobecného zdravotního pojištění. Diskuze zde probíhala velmi živě i v kuloárech.

Novinkou v programu bylo připomenutí si významných osobností MSK z oboru preventivní medicíny. Podařilo se nám kontaktovat naše bývalé kolegy a připravit tak samostatný vzpomínkový blok, který byl velmi milý a zdařilý. Naše pozvání přijali například:
MUDr. Plesník, MUDr. Bajgar, MUDr. Anděl, MUDr. Andělová, RNDr. Vrtný, MUDr. Charvát, MUDr. Pelikán či MUDr.Mihulová. V krátkém vystoupení jsme měli šanci vrátit se o mnoho let zpět a zamyslet se nad skutečností, jak mnohdy velmi obtížné prosadit dobré záměry. Přítomným bylo předáno jménem ředitelky KHS Moravskoslezského kraje MUDr. Heleny Šebákové a jménem ředitele ZÚ Ostrava RNDr. Petra Hapaly ocenění za celoživotní práci. MUDr. Helena Šebáková zároveň připomněla ty, kteří již mezi námi bohužel nejsou, jako např. RNDr. Palička, MUDr. Chobot, MUDr. Mališ, Doc. MUDr. Mixl,CSc., MUDr. Zusková, MUDr. Keřková, Prof.RNDr. Ašmera,CSc., MUDr. Bláha, MUDr. Janech, MUDr. Heinz, MUDr. Nedvídek, Doc. MUDr. Pachner, CSc., Ing. Peterek, CSc., MUDr. Suchánek.

V rámci čtvrtečního bloku věnovaném infekční epidemiologii jsme měli možnost seznámit se a prohloubit si poznatky z oblasti lymeské borreliózy a nákaz přenášených klíšťaty v prezentaci vedoucí NRL pro lymeskou borreliózu RNDr. Hulínské, CSc.,nebo také z oblasti nově se objevujících infekcí, zoonóz, legionelóz, z nejaktuálnější problematiky listerióz či parotitidy. Své místo našly v programu konference již tradičně zdraví a životní styl.

Páteční program byl věnován panelové diskuzi hygieniků, které se za ČR zúčastnila RNDr. Říhová, za Polsko Dr. n. med. Andrzej Wojtyla, a Dr. n. med. Grabowski a za Slovensko MUDr. Šimko,MPH. Zástupci jednotlivých zemí informovali zejména o změnách ve vývoji struktury hygienického dozoru a souvisejících změnách v legislativě za poslední rok. Velmi nás potěšilo, že pozvání opět přijali Prof. MVDr. J. Ruprich, PhD. RNDr.I. Řehůřková, Ph.D, CSc. a MVDr. V. Ostrý, CSc. a umožnili nám diskutovat nad problematikou zaměřenou na výživu a bezpečnost potravin, např. z hlediska výživových a zdravotních tvrzeních u potravin, potravinových alergií nebo také nad monitoringem vybraných původců alimentárních zoonóz.

Prostor prezentovat výsledky své práce dostali opět studenti, v letošním roce zejména z Ostravské univerzity. Věříme, že mladí lidé budou v programu zaujímat stále větší prostor a že i nadále budeme naplňovat motto konference Mladí lidé a preventivní medicína.

V doprovodném programu konference měli naši hosté příležitost okoupat se v nově rekonstruovaném bazénu s léčivou jodovou vodou. Večerní program hlavního společenského večera byl laděn do atmosféry havajského večírku, podávaly se míchané nápoje, k tanci do časných ranních hodin hráli Smolaři, ale hlavně nás svým recitálem potěšil písničkář Josef Fousek. Mile nás překvapili naši hosté, kteří přijeli na večírek připraveni – s originálními havajskými ozdobami.

Děkujeme všem účastníkům konference, kteří nás podporují a aktivně se zapojují do odborného programu s aktuálními tématy, poděkování patří všem, kteří převzali nad setkáním záštitu, stejně jako sponzorům konference, bez jejichž přispění by bylo obtížné udržet vysokou úroveň konference. V neposlední řadě patří poděkování Lázním Darkov a.s, kteří nám poskytují komfortní prostředí k jednání1 i ubytování a jsou vstřícní našim netradičním nápadům.

Za organizační výbor konference     Mgr. Hana Bílková Fránková

Program konference

Zde si můžete prohlédnout program konference [PDF].

Pořádající organizace

Copyright © 2004 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava; tel: 595 138 111, fax: 595 138 109, e-mail: sdpm@khsova.cz

webmaster