Stránky konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny

Informace o průběhu konference SDPM 2006

V reprezentativních prostorách Společenského domu Lázní Darkov v Karviné se již po šesté sešli odborníci z řad hygienické služby, zdravotních ústavů, vysokých škol, diagnostických laboratoří, dozorových orgánů, úřadů a magistrátů na konferenci Slezské dny preventivní medicíny.

Organizaci zajistil tým spolupracovníků ZÚ se sídlem v Ostravě a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje pod vedením MUDr. Heleny Šebákové, ředitelky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje a RNDr. Petra Hapaly, ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Záštitu nad konferencí převzali MUDr. Michael Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví, prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., předsedkyně výboru SHKM ČLS JEP, doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc., rektor Ostravské univerzity a Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje.

214 účastníků konference vyslechlo v odborném programu 71 přednášek a shlédlo 22 posterů.

Slavnostního zahájení a následujícího programu se jako již tradičně rovněž zúčastnil hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Michael Vít, Ph.D., který konferenci pozdravil a shrnul současné a nejžhavější problémy v hygieně a epidemiologii a zahájil tak odbornou část setkání, kterou byla pro úvod ptačí chřipka. Našim záměrem bylo pohlédnout na toto stále aktuálnější téma z různých úhlů pohledu. Naše pozvání tak zároveň přijali MUDr. Alena Šteflová (WHO/EURO-kancelář WHO v ČR) s příspěvkem Globální pohled na problematiku ptačí chřipky, prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.(VaFU Brno) který se ve své prezentaci zaměřil na vztah mezi chřipkou lidí a zvířat či MUDr. Martina Havlíčková, CSc. (SZÚ - NRL pro chřipku), která informovala o novinkách v diagnostice chřipky. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. (Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové) hovořil o epidemiologických aspektech humanizace ptačí chřipky, MUDr. Petr Širůček (Infekční klinika FNsP Ostrava) hovořil o ptačí chřipce z pohledu infektologa, Mgr. Teresa Walga (SANEPID Cieszyn, Polsko) ozřejmila činnost hygienické služby v problematice ptačí chřipky na území Polska a seznámili jsme se rovněž s pandemickým plánem pro Moravskoslezský kraj. Blok uzavřel Mgr. Tomáš Cikrt se zajímavým a inspirativním sdělením o možnostech a úskalích komunikace s médii. Hlavním tématem prezentací vedlejšího sálu byl zdravotní stav obyvatelstva se zaměřením na studie a preventivní programy.

Čtvrteční program byl zaměřen zejména na problematiku zoonóz a alimentárních onemocnění. Zazněly zde například prezentace zaměřené na bakteriální neurotoxiny, alimentární nákazy virem klíšťové encefalitidy, nemoci z kočičího škrábnutí či stále aktuální toxoplasmózy. Následoval zajímavý blok zaměřen na pracovní prostředí, pracovní lékařství a zejména na významný faktor životního prostředí – hluk. Pro mnohé z nás byly zcela nové informace v prezentacích zaměřených na ovzduší a zápach jako stresový faktor s vlivem na zdraví obyvatel. Program pokračoval tématickým blokem virových hepatitid a nemocničních nákaz s novými pohledy na možnosti vakcinace, se zajímavým sdělením o epidemii VHA na Bruntálsku. Zvlášť přínosný byl příspěvek o nových směrnicích WHO, bezpečnosti pacientů a chybách v péči a nemocniční hygieně. Blok věnovaný infekční epidemiologii a laboratorní diagnostice zahájil svým sdělením RNDr. Jiří Vrtný, který se účastnil jako mikrobiolog válečných konfliktů na středním východě.

Poslední den konference byl věnován bezpečnosti potravin. Namátkově vybírám. Zajímavé a přínosné příspěvky doc. MVDr. Jiřího Rupricha, CSc., MVDr. Vladimíra Ostrého, CSc. a RNDr. Ireny Řehůřkové, Ph.D. byly zaměřeny na novou potravinářskou legislativu a bezpečnost potravin zejména z hlediska přítomnosti kontaminantů či látek zdraví škodlivých. Přednášející se rovněž zaměřili na činnost a aktivity Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a vědeckého výboru pro potraviny. Oba úřady se významně podílí na zohlednění současných vědeckých poznatků při stanovování limitů těchto látek v potravinách.

Již tradičně se na půdě konference setkávají hlavní hygienici okolních zemí v panelové diskuzi nad aktuálními a problematickými tématy v oblasti preventivní medicíny, hygieně a epidemiologii. Účastníci konference dostali příležitost srovnat situaci v ČR s Polskem či Slovenskem. Diskuze probíhala pod vedením MUDr. Heleny Šebákové a MVDr. Jiřího Rupricha, CSc. - v zastoupení hlavního hygienika ČR, s Glównym inspektorem sanitarnym a zástupkyní hlavní hygieničky SR.

Účastníkům konference jsme dali příležitost oddechnout si v blahodárných jodobromových lázních. Příležitost ke kuloárním diskuzím, ale i k zábavě jsme vytvořili v rámci programu společenského večera. Slavnostní atmosféru navodili studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v klavírním triu Ludwiga van Beethovena. Program jsme doplnili vlastní produkcí zaměřenou na Těšínsko a k tanci zahráli Smolaři.

Poděkování patří všem sponzorům a zejména ředitelům hlavních sponzorských firem, kterými byli Bochemie s.r.o., BorsodChem MCHZ, s.r.o. a Lázně Darkov, a.s., kteří svým pochopením a podporou umožnili konferenci uspořádat.

Věříme, že tradice bude pokračovat a že se v únoru 2007 opět v Lázních Darkov setkáme.

Za organizační výbor konference     Mgr. Hana Fránková

Program konference

Zde si můžete prohlédnout program konference [PDF].

Pořádající organizace

Copyright © 2004 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava; tel: 595 138 111, fax: 595 138 109, e-mail: sdpm@khsova.cz

webmaster