Stránky konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny 2005

Informace o průběhu konference SDPM 2005

5. ročníku tohoto tradičního a prestižního odborného setkání se zúčastnilo 230 účastníků z Česka, Slovenska a Polska. Přítomní měli možnost vyslechnout 64 odborných sdělení a diskutovat u 25-ti posterů. V bohaté a technicky velmi zdařilé posterové sekci dostali autoři možnost shrnout svou práci v krátkém sdělení. Posluchači to bylo velmi oceněno a posterová sekce takto výrazně podtrhla svůj význam.

Jako již tradičně přijeli se svými aktivními příspěvky studenti MU v Brně, včetně studentů zahraničních. Náš zájem dávat na půdě konference možnost aktivně vystoupit především mladým a začínajícím odborníkům se nám daří a v příštích ročnících budeme nadále tento trend podporovat a mottem konference by i nadále mělo být "Mladí lidé a preventivní medicína".

Slavnostního zahájení se zúčastnili představitelé České lékařské komory, České lékařské společnosti J.E.P., Ostravské univerzity, představitelé Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, města Karviná a Ostrava, zástupci vedení nemocnic a zdravotnických zařízení, vedení Zdravotních ústavů a Krajských hygienických stanic.

Program třídenního jednání byl sestaven z příspěvků zaměřených zejména na sledování výskytu a šíření infekčních a civilizačních onemocnění, na nejzávažnější problémy pracovního a životního prostředí, na výsledky a zkušenosti z práce v regionálních programech Zdraví pro všechny ve 21. století, na problematiku sledování a zveřejňování nozokomiálních nákaz.

Namátkově vybíráme:
Dr. Chris Brown (WHO European Office for Investment for Health and Development, Venice, Italy) hodnotila ve svém vystoupení propojení zdraví populace se sociálním a ekonomickým rozvojem regionů. Překvapivé jsou výsledky největšího podílu na kvalitě zdraví v souvislosti s životním stylem. Chudoba však nese prvenství - ve světovém měřítku je největším zabijákem.

Dr. Šteflová (WHO Liason Office v ČR) zdůraznila priority WHO a jejich realizaci v ČR. Formulovala 6 prioritních oblastí realizovaných ve spolupráci českých a WHO expertů. Patří mezi ně : projekt zaměřen na neinfekční onemocnění, zejména pak onkologická, projekt zaměřen na změnu životního stylu, projekt zaměřen na vyhledávání případů TBC, projekt týkající se přezkoumání politiky pro oblast duševního zdraví a program týkající se oblasti bezpečnosti. Dr. Šteflová podtrhla, že základním koncepčním dokumentem WHO je program Health 21, který se stal základem pro program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny ve 21. století.

Ve sdělení Doc. Trnky (Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, FN Na Bulovce) jsme si uvědomili závažnost právě jednoho z prioritních programů - kontroly tuberkulózy u rizikových skupin obyvatel, kterými jsou především bezdomovci, uživatelé drog a imigranti. Přes obtíže a metodologické problémy se program vyhledávání tuberkulózy daří rozvíjet.

Řada dalších přednášek a sdělení se týkala rovněž dalšího prioritního programu"Zdraví pro všechny ve 21. století" a to především na regionální úrovni Ostrava a Olomouc. Jednotlivé části programu jsou zaměřeny na prevenci kardiovaskulárních onemocnění, prevenci nádorových onemocnění, jsou zde zajímavé aktivity týkající se mladé generace, problematiky AIDS, problematiky výživy.

Z dalších vystoupení bychom chtěli připomenout přednášky dotýkající se celosvětové hrozby šíření ptačí chřipky či významu legionelóz ve zdravotnictví i lázeňství. Zajímavý a podnětný příspěvek je-li kongenitální toxoplasmóza science-fiction, byl u publika přijat velmi kladně, neboť právě na území Karvinska probíhala jedna z největších studií týkající se právě rizik přenosu tohoto onemocnění v graviditě na plod. Své místo si zde našly i příspěvky týkající se rizik vzniku alergií nebo nádorového onemocnění v souvislosti se zátěží pracovního nebo životního prostředí.

V sekci "monitoring ovzduší a zdravotní rizika" byly předneseny příspěvky, týkající se sledovaní kvality ovzduší a měření pachových látek. Zejména problematika pachových látek, která byla prezentována na špičkové úrovni, je stále důležitější a přednášející se dozvěděli nejen jak subjektivní je vnímání zápachu, ale také jakou metodou se měří a jak se hodnotí. Otevřenou otázkou diskutovanou s hlavním hygienikem je, zda pachy představují zdravotní riziko. V této sekci byly rovněž prezentovány výsledky měření v okolí ISPATu NH a.s. Ostrava, které byly získány na podzimní setkání měřících vozů v Ostravě.

Nemalý podíl přednášek zazněl na téma rizik a bezpečnosti potravin a výživy po vstupu ČR do EU. Prof. Janout zaujal svou téměř hodinovou prezentací zkušeností z činnosti v Nepálu.

Význam konference podtrhlo již tradiční setkání hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta PhD. s kolegy z Čech, Slovenska a Polska v podnětné panelové diskuzi, kterou na téma Ochrana veřejného zdraví v nových podmínkách EU, vedla ředitelka KHS Moravskoslezského kraje MUDr. Helena Šebáková. Zajímavé a plodné jednání se protáhlo do pátečních odpoledních hodin a věříme, že tradice bude pokračovat i pro další ročníky s možností vyslechnout a diskutovat nejen problémy, ale i odlišnosti v jednotlivých zemích.

Doprovodný program byl laděn do tématiky vzniku lázeňství v Darkově. Účastníci měli příležitost okoupat se v léčivé jodové vodě, v humorně a s nadsázkou laděné módní přehlídce mohli zhodnotit styl oblékání z doby secese, měli příležitost seznámit se s historií rodu Larisch - Mönnichů ve fryštátském zámku.

Účastníci vyslovili spokojenost a pochvalu konferenci jak z pohledu výběru nosných témat, organizačního zajištění i doprovodného programu. Poděkování ze strany pořadatelů však patří také účastníkům, kteří konferenci podporují novými a aktuálními tématy, rovněž sponzorům konference, bez jejichž přispění by bylo obtížné udržet úroveň setkání a poděkování patří také Lázním Darkov, kteří nám poskytli komfortní prostředí k jednání i ubytování.

Program konference

Zde si můžete prohlédnout program konference [PDF].

Pořádající organizace

Copyright © 2004 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava; tel: 595 138 111, fax: 595 138 109, e-mail: sdpm@khsova.cz

webmaster