Stránky konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny 2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
a Fakultní nemocnice Ostrava
ve spolupráci s Českou lékařskou komorou

Vás srdečně zvou na 19. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny 2019

20.-22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

Záštity: Hlavní hygienik ČR, Hejtman Moravskoslezského kraje

K účasti na konferenci jsou pozvány významné osobnosti působící v oblasti ochrany veřejného zdraví a prevence onemocnění, zástupci vědeckých institucí, vysokých škol a další odborné veřejnosti.

Nosným tématem konference je koordinace projektů v rámci Strategie Zdraví 2020 a odborný program bude dále zahrnovat tyto oblasti:

  • Podpora pohybové aktivity
  • Správná výživa a stravovací návyky, prevence obezity, bezpečnost potravin
  • Omezování zdravotně rizikového chování
  • Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí (problematika pitné vody, ovzduší, nemoci z povolání)
  • Zvládání infekčních onemocnění, očkování, nové a znovu se objevující infekce, nemocniční nákazy, antimikrobiální rezistence
  • Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR
  • Právní problematika v hygienické službě
  • Komunikace, rétorika

Program konference

Informace pro účastníky, orientační mapka

Termín přijetí přihlášky pro účastníky s aktivní účastí je 7.2.2019. Přednášky budou zařazeny do programu na základě rozhodnutí odborné komise nejpozději do 11.2.2019. Abstrakta v rozsahu maximálně jedné strany velikosti A4 posílejte nejpozději do 15.2.2019 na irena.martinkova@khsova.cz. Termín je nutné dodržet z důvodu přípravy sborníku abstrakt v časovém předstihu. Přednášky nezařazené do programu bude možné prezentovat formou posteru (max. velikost A0, na výšku).

Pro ostatní účastníky je termín přihlášení 11.3.2019. Předběžný program konference a další informace budou průběžně k dispozici na www.sdpm.cz.

Konference je pravidelně zařazovaná do systému celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví, má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží potvrzení o účasti. Počty kreditů budou přiděleny na základě účasti na přednáškách. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. U KVVOPZ a ČAS došlo z důvodu legislativních změn ke zrušení kreditního systému, ale celoživotní vzdělávání zůstává. Pořadatel akce vydá potvrzení o účasti.

Poskytnutím Vašich osobních údajů k vydání potvrzení o účasti na akci dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016. Tento souhlas platí po dobu nezbytné archivace podkladů k vydání potvrzení.

Z důvodu omezené prostorové kapacity bude brán zřetel na datum odeslání přihlášky. Přihlásit se můžete na internetových stránkách konference www.sdpm.cz. Účastnický poplatek ve výši 1900 Kč bude vybrán při registraci v místě konání konference. První aktivní přednášející platí 1000 Kč (tato sleva nebude poskytnuta autorům posterů). Účastnický poplatek není ovlivněn počtem dnů účasti, v případě neúčasti se nevrací. Účastnický poplatek můžete uhradit rovněž na účet ČNB číslo 123-15922761/0710. Jako variabilní symbol použijte datum narození ve formátu DDMMRRRR příklad: datum narození 18. 3. 1980 – VS: 18031980), případně uveďte své jméno do poznámky příkazu. Při registraci je nutno předložit potvrzení o úhradě. Při platbě do 11.3.2019 je cena 1600 Kč. Pro platbu ze zahraničí: IBAN: CZ46 0710 0001 2300 1592 2761, SWIFT CNBACZPP.

Odborný garant: MUDr. Helena Šebáková, ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Doprovodné aktivity:

  • Jóga - relaxační cvičení (vhodný oděv sebou)

Společenský večer proběhne ve stylu ABBA.

Pozvánka

Místo konání konference

Horský hotel Sepetná

Případné požadavky na změnu v ubytování nebo stravování (vzniklé až po registraci) posílejte na provozni@slunicko-penzion.cz.

Ceník ubytování

Pokoj3 noci2 noci1 noc
Dvoulůžkový2690 Kč1840 Kč1000 Kč
Jednolůžkový4190 Kč2840 Kč1500 Kč

Ceník stravného

Ubytovaní účastníci
4 jídla540 Kč20.3. - oběd + večeře, 21. a 22.3. - obědy
3 jídla440 Kč20.3. - oběd + večeře, 21.3. - oběd
2 jídla a méně170 Kč/jídlo 
 
Neubytovaní účastníci
-170 Kč/jídlo 

Copyright © 2018 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava; tel: 595 138 111, fax: 595 138 109, e-mail: sdpm@khsova.cz

webmaster